Samlingene våre

Stiftelsen Nordmøre museums (SNM) samlinger dekker et vidt spekter av Nordmøres kultur. Vi har samlinger av gjenstander, bygninger, bildemateriale, immateriell kunnskap og arkivalia.

Bygninger

Vi har tilsyn med 106 kultur­historiske bygninger på Nordmøre, inkl. bygningene (14) som museet eier i Kristiansund. Dette er alt fra skipsverft, bolighus, gårdsbygninger, naust og magasin til flere større brygger hvorav Milnbrygga på hele 4000m2. Lokale eiere følger opp den tekniske tilstanden av alle museums­bygningene som eies lokalt. Stiftelsen bistår faglig i vedlikeholdet og i noen tilfeller også økonomisk.

Museets bygningsmasse i et museumsfaglig perspektiv
I 2015 ble det opprettet en intern gruppe for å vurdere museets bygningsmasse i et museumsfaglig perspektiv som grunnlag for videre arbeid med planlegging og prioritering i Nordmøre museum. Rapporten ble lagt fram for styret med tanke på innspill til det videre arbeidet med vedlikeholdsplan. Dette arbeidet er en videreføring av tilstandsrapporten fra 2010 med ­beskrivelser og dokumentasjon av museumsbygg på Nordmøre.

Første del ble presentert for styret i Stiftelsen Nordmøre museum 4. november 2015 og del 2 til styremøte 8. juni 2016. Styret ønsker at ­rapporten omfatter alle bygnings­typer i museets virksomhet, og for­valtnings­gruppa jobber videre med det. Forvaltningsgruppa ba imidlertid om forsterkninger ved at gruppa utvides med 1-2 person­er med bygnings­historisk og/eller bygge­skikkbakgrunn e.l. Helst vil gruppa forsterkes med fagpersonale som kommer utenfra, slik at det faglige innholdet i arbeidet kan knyttes an til fagmiljøer med viktig tilhørighet (trøndersk byggeskikk, bygningsvern, bygningshistorie). Dette vil styrke gruppas arbeid og gjøre det lettere å konkludere på et mest mulig faglig grunnlag.
Rapport - Museale bygninger på Nordmøre

Gjenstander

Formålet med å bygge opp en samling er å bevare for ettertida og slik at samlingene, gjennom forskning og ny kunnskap, kan formidles. Innsamling av nye gjenstander til samlingene skal være innrettet mot avdelingenes spesialisering. Flere tusen av våre gjenstander er fotografert og tekstet og tilgjengelig for publikum på Digitaltmuseum.no. Slik kan du bli kjent med flere av gjenstandene og historia vår enn det du opplever i våre utstillinger, arrangement og foredrag mm.

Museet har faste rutiner for tilvekst av enkeltobjekter som skal mottas, behandles, registreres og magasineres. Innsamling foregår etter samlingsplaner basert på spesialområde for hver av avdelingene/visningsstedene. Passiv innsamling er innsamling som museet selv ikke har tatt initiativ til, og som derfor ikke er omfattet av forsknings- eller samlingsplanen. Dette gjelder særlig tilfelle med tilsagn om gaver fra familier og enkeltpersoner som på et eller annet vis er knyttet til museets virksomhet eller historie. Museet er svært glad for gjenstander og informasjon som bidrar til å utdype samlingen vår.

Når en gjenstand også blir interessant for forskning for andre enn museet selv:

Les mer om da Benjamin Rygh søkte svar på om fiolinen vår er den eneste bevarte norskproduserte fiolinene i landet som er kjent. Og i tillegg får vi kanskje bekreftet det Nordmøre museum tror - at fiolinen er laget av fiolinmaker Lars Hoem i Kristiansund.

Fotografi

Vi tar ikke bare vare på samlinger skapt av andre, men har også selv en lang tradisjon innen samtidsfoto-dokumentasjon siden Wilhelm Lunds prosjekt i Kristiansund 1908. Postkort, avisarkiv, eiendomsmeglerarkiv og ulike prosjekt der vi har engasjert den lokale kameraklubben, hører til i denne sammenhengen. Gjenreisningen av Kristiansund 1940-64 og fartøyvern er museale arbeidsfelt der fotografi er et sentralt element.

Siden 2007 har vi samarbeidet tett med FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal om digitalisering og nettpublisering. I dag finner du bildene på Digitaltmuseum.no. Nesten daglig legges nye bilder ut til publikum. Vi har publisert nærmere 30.000 tekstede foto.

Søk i samlingen vår på Digitalt museum - søker du en spesifikk gjenstand, fortelling eller fotografi fra vår samling, skriv Nordmøre museum først i søket.

Ved utgangen av 2017 omfattet samlingene i SNM:
Antikvariske hus: 106
Antikvariske båter: 105
Kulturhistoriske gjenstander: 60.000
Fotografier: ca 200.000
Arkiv og kildesamlinger: 285 meter
Film, video: 100
Lydopptak: 500