Om oss

Museets virksomhet omfatter aktivitet i samtlige 11 Nordmørskommuner. Museets anlegg i Kristiansund eies av stiftelsen og omfatter Norsk klippfiskmuseum, Mellemværftet, Handels­huset Patrick Volckmar, samt museets anlegg i Knudtzondalen, Woldeien­dommen og Strand­huset. Avdelingen disponerer Brunsvikens reperbane og Hjelkrembrygga. I henhold til driftsavtaler med lokale eiere (museumslag/kommuner) har stiftelsen driftsansvar for følgende museumsavdelinger som yter museumstjenester i de øvrige 7 Nordmørs­kommunene: Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Averøy, Aure, Smøla og Gjemnes samt Heim kommune og Eide (nå Hustadvika kommune).

Direktør

Geir Stave er direktør i Stiftelsen Nordmøre museum. Stave kan vise til en mangfoldig yrkeskarriere, som lærer i videregående skole og skoleleder både i offentlig og privat grunnskole. Han har i tillegg jobbet i mange år som konsulent, kursholder og rådgiver innenfor arbeidsmiljø og HMS. I tillegg har han jobbet ett år som politisk rådgiver på Stortinget (V). Av utdanning er han adjunkt med opprykk, og han har etterutdanning innenfor organisasjon, ledelse, HR og økonomi. Geir Stave kommer fra stillingen som rektor ved Myra skole i Arendal kommune.

Formål og eiere

Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) ble etablert som regionmuseum for Nordmøre 14. mai 2003 som ”ein sjølvstendig kulturhistorisk, vitskapleg institusjon med sjølveigde avdelingar og konsoliderte lokalmuseum/spesialmuseum” (Vedtektene § 1).

Stiftelsen Nordmøre museums formål iflg. vedtektene § 2 er: «gjennom dei ulike museumseiningane å aktivisere innbyggarane i regionen, kart­legge, samle inn, dokumentere, ta vare på, gjere faglege undersøkingar, utvikle og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminne og kulturhistorie med særleg vekt på Nordmøre. For­midling til barn og unge skal vektleggast. Stiftelsen Nordmøre museum skal samarbeide med og knyte nettverk til andre som driv kulturell verksemd i samfunnet og yte museums­fagleg tenester etter strenge faglege krav til fylkeskommunen, kommunane, organisasjonar og privatpersonar så langt budsjett- og personalressurs gir rom. (…)»

Stiftelsens styre:
Einar Lund, styreleder
Lili Husby, nestleder
Iver Nordseth, styremedlem
Solvår Skogen Sæterbø, styremedlem
Henrik Stensønes, styremedlem
Maja Frønes, ansattes representant
Douglas Wilmot, ansattes representant

Varamedlemmer:
Laila Skaret
Eirin Frey
Sigmund Røeggen
Ansattes vara:
Rannei Botten
Lisabeth Syltøy Fiske


Protokoller

Årsmeldinger:

Planer: