Om oss

Museets virksomhet omfatter aktivitet i samtlige 11 Nordmørskommuner. Museets anlegg i Kristiansund eies av stiftelsen og omfatter Norsk klippfiskmuseum, Mellemværftet, Handels­huset Patrick Volckmar, samt museets anlegg i Knudtzondalen, Woldeien­dommen og Strand­huset. Avdelingen disponerer Brunsvikens reperbane og Hjelkrembrygga. I henhold til driftsavtaler med lokale eiere (museumslag/kommuner) har stiftelsen driftsansvar for følgende museumsavdelinger som yter museumstjenester i de øvrige 7 Nordmørs­kommunene: Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Averøy, Aure, Smøla og Gjemnes samt Heim kommune og Eide (nå Hustadvika kommune).

Formål og eiere

Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) ble etablert som regionmuseum for Nordmøre 14. mai 2003 som ”ein sjølvstendig kulturhistorisk, vitskapleg institusjon med sjølveigde avdelingar og konsoliderte lokalmuseum/spesialmuseum” (Vedtektene § 1).

Stiftelsen Nordmøre museums formål iflg. vedtektene § 2 er: «gjennom dei ulike museumseiningane å aktivisere innbyggarane i regionen, kart­legge, samle inn, dokumentere, ta vare på, gjere faglege undersøkingar, utvikle og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminne og kulturhistorie med særleg vekt på Nordmøre. For­midling til barn og unge skal vektleggast. Stiftelsen Nordmøre museum skal samarbeide med og knyte nettverk til andre som driv kulturell verksemd i samfunnet og yte museums­fagleg tenester etter strenge faglege krav til fylkeskommunen, kommunane, organisasjonar og privatpersonar så langt budsjett- og personalressurs gir rom. (…)»

Årsmøtet og styret 2021

Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) hadde årsmøte i Sunndal kulturhus/Sunndal bygdemuseum 21. juni 2021.

Følgende styre ble enstemmig valgt:
· Jarle Sanden, leder
· Lilli Husby, styremedlem
· Henrik Stensønes, styremedlem
· Iver Nordseth, styremedlem
· Solvor Skogen Sæterbø, styremedlem
· Maja Frønes, styremedlem, ansatte representant
· Lisabeth Syltøy Fiske, ansatte representant

Varamedlemmer:
Laila Skaret
Sigmund Røeggen
Rannei Botten, ansatte representant
Douglas Wilmot, ansatte representant

Årsmøtet 2021 vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling med styrets innstilling om at valget gjelder fra det tidspunkt ny direktør for SNM har tiltrådt stillingen. 
Vi er i prosess med å få på plass ny direktør for museet, Jarle Sanden er konstituert fram til ny direktør er ansatt. I samme periode er Lilli Husby fungerende styreleder med Henrik Stensønes som nestleder. Årsmøtet takket Einar Lund for stor og god innsats som styreleder etter 12 år i funksjonen!

Protokoller

Årsmeldinger:

Planer: