Om oss

Museets virksomhet omfatter aktivitet i samtlige 11 Nordmørskommuner. Museets anlegg i Kristiansund eies av stiftelsen og omfatter Norsk klippfiskmuseum, Mellemværftet, Handels­huset Patrick Volckmar, samt museets anlegg i Knudtzondalen, Woldeien­dommen og Strand­huset. Avdelingen disponerer Brunsvikens reperbane og Hjelkrembrygga. I henhold til driftsavtaler med lokale eiere (museumslag/kommuner) har stiftelsen driftsansvar for følgende museumsavdelinger som yter museumstjenester i de øvrige 10 Nordmørs­kommunene: Sunndal, Surnadal, Rindal, Tingvoll, Averøy, Eide, Halsa, Aure, Smøla og Gjemnes.

Formål og eiere

Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) ble etablert som regionmuseum for Nordmøre 14. mai 2003 som ”ein sjølvstendig kulturhistorisk, vitskapleg institusjon med sjølveigde avdelingar og konsoliderte lokalmuseum/spesialmuseum” (Vedtektene § 1).

Stiftelsen Nordmøre museums formål iflg. vedtektene § 2 er: «gjennom dei ulike museumseiningane å aktivisere innbyggarane i regionen, kart­legge, samle inn, dokumentere, ta vare på, gjere faglege undersøkingar, utvikle og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminne og kulturhistorie med særleg vekt på Nordmøre. For­midling til barn og unge skal vektleggast. Stiftelsen Nordmøre museum skal samarbeide med og knyte nettverk til andre som driv kulturell verksemd i samfunnet og yte museums­fagleg tenester etter strenge faglege krav til fylkeskommunen, kommunane, organisasjonar og privatpersonar så langt budsjett- og personalressurs gir rom. (…)»

Stiftelsens styre
Einar Lund, leder
Ragnhild Helseth, nestleder
Svein Kongshaug, styremedlem
Lilli Husby, styremedlem
Ivar Betten, styremedlem
Heidi Hogset, styremedlem
Maja Frønes, styremedlem (ansattes repr.)
Douglas Wilmot, styremedlem (ansattes repr.)
Varamedlemmer:
Laila Skaret (1. vara)
Linda Haugan (2. vara)
Ken Alvin Jenssen (3. vara)